دوره های آموزشی آرمانکده

حل مسائل واقعی | آموزش تخصصی | منتورهای حرفه ای

[particle-background-wp]

دوره هوش مصنوعی

برگزاری دوره های تخصصی هوش مصنوعی در سطوح مختلف با موضوعاتی همچون یادگیری ماشین، پردازش متن، پردازش صوت، داده کاوی و … با حضور اساتید برجسته و بنام در این حوزه.

تمرکز دوره های آموزشی

۱- آموزش دقیق و تخصصی

۲- حل مسائل واقعی و کاربردی

۳- حضور منتور های حرفه ای

۴- دوره های پیوسته و طبقه بندی شده

۵- حضور در شتابدهنده های برتر

ارائه گواهینامه معتبر

برگزاری دوره های تخصصی هوش مصنوعی در سطوح مختلف با موضوعاتی همچون یادگیری ماشین، پردازش متن، پردازش صوت، داده کاوی و … با حضور اساتید برجسته و بنام در این حوزه.