جــام بـزرگ آرمـانـکـده

D

هوش بازی های تخته ای

D

رقابت در حوزه تصویر

D

رقابت در حوزه متن

D

رقابت در حوزه صوت

جام آرمانکده

برگزاری جام های تخصصی هوش مصنوعی در سطوح مختلف با موضوعاتی همچون پردازش صوت، پردازش متن، پردازش صوت و هوش بازی و … . این جام از سال ۱۳۹۵ در دوبخش مقدماتی (SPC) و پیشرفته (IAC) برگزار می گردد .

مسابقه مقدماتی مخصوص دانشجویان کارشناسی:

در این مسابقه می بایست برای یک بازی تخته ای هوشی بنویسید و با دیگر شرکت کننده ها دو به دو به رقابت بپردازید در انتها نیز با توجه به امتیاز های کسب کرده رتبه بندی می شوید.

مسابقات پیشرفته برای تمامی دانشجویان:

مسابقات پیشرفته ی آرمانکده الگوریتم های هوشمند (IAC)  نام دارد که در سه حوزه از هوش مصنوعی ؛ متن و صوت و تصویر به صورت جداگانه سوالاتی مطرح می گردد.