جــام بـزرگ آرمـانـکـده

D

هوش بازی های تخته ای

D

رقابت در حوزه تصویر

D

رقابت در حوزه متن

D

رقابت در حوزه صوت

مسابقات پیشرفته

مسابقات پیشرفته ی آرمانکده الگوریتم های هوشمند (IAC)  نام دارد که در سه حوزه از هوش مصنوعی ؛ متن و صوت و تصویر به صورت جداگانه سوالاتی مطرح می گردد.

مسابقه مقدماتی

در این مسابقه می بایست برای یک بازی تخته ای هوشی بنویسید و با دیگر شرکت کننده ها دو به دو به رقابت بپردازید در انتها نیز با توجه به امتیاز های کسب کرده رتبه بندی می شوید.

جام آرمانکده

برگزاری جام های تخصصی هوش مصنوعی در سطوح مختلف با موضوعاتی همچون پردازش صوت، پردازش متن، پردازش صوت و هوش بازی و … . این جام از سال ۱۳۹۵ در دوبخش مقدماتی (SPC) و پیشرفته (IAC) برگزار می گردد .